Logo Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Logo Euskadi.net
Inicio
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Aldizkari honetan argitaratua: 1936009 zk.- 1936/10/17 Laburpena Pdf forma tuan
Xedapenaren lehenengo orria: 00069 Xedapena Pdf formatuan

II. Errepublikako Eusko Jaurlaritza

Zuzentza ta Gogo-Lantze Zaingoa

Agindua.- Guda lurraldeko Ziñaldari eta Arakariei, Legeagerkaitegi eta Ingizartegiak Bilbao'ra erabkartzeko aginduaz; eta beroiek guda lurraldez kanpora bizi al izan dietezen baimena eskatu dezaketela adieraziaz.

Guda ezbearrak, ageriko-idazkien bildegiak zaitzea agintzen dutela-ta, auxe erabaki det: 1'go. Guda mendean dagon lurraldeko Ziñaldari eta Arakariak Bilbao'ko urira Legeagerkaitegi eta Ingizartegiak aldatu ditzatela; eta uri ontako Legeagerkaitegi Eskutunezaiak zaitu ditzala. 2'en. Guda mendean dagon lurraldez kanpora, aldikoz bizi al izateko baimena, len aitatutakoak, Zaingo oneri eskatu dezaiotela. Eta baimenari dagozkion urietako lanak nola tajutu Zaingo onek erabaki dezala. Bilbao'n 1936'go. Urillak 16. Zuzentza ta gogo-lantze'ko Burukidea. LEIZAOLA'TAR JOSU M.ª

Deskribatzailea: