Logo Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Logo Euskadi.net
Inicio
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Aldizkari honetan argitaratua: 1983106 zk.- 1983/07/16 Laburpena Pdf forma tuan
Xedapenaren lehenengo orria: 02442 Xedapena Pdf formatuan

Bestelako Xedapen, Erabaki eta Akordioak

Lurralde-Antolaketa eta Garraioak

Lurralde-Antolaketa eta Garraio-Sailaren 1983.eko Uztailaren 12ko ERABAKIA, "Mundakako Saihesbidea" Egitasmoaren lanen egiterapenaren ondorioz eragindako ogasun eta eskubideez jabetu-aurretikako agiriak egiteko egunak emanez.

Lurralde-Antolaketa eta Garraio-Sailak, 1983.eko Maiatzaren 31ko Erabakiz, "Mundakako Saihesbidea"-Egitasmoaren lanen egiterapenaren ondorioz eragindako ogasun eta eskubideekiko nahitezko jabegokeritze -zehaztapidetza hasiaraztea erabaki zuen. Arauzko denez, herri-argipideketara etera ondoren, jaurtze-Batzordeak, 1983.eko Uztailaren 11ko Dekretoz, Nahitezkojabegokentzeari buruzko 1954garreneko Abenduaren 16ko Legeko 52garren Atalean agindutakoetarako, eragindako ogasun eta eskubideezjabetzea presakotzat aldarrikatu zuen. Hori horrela, honekin bateango zerrendan dauden ogasun eta eskubideen baimendun guztiei dei egiten zaie, ematen diren egun eta orduetan Mundakako Udaletxean, bertaratu ondoren, eragindako lurrezjabetu Aurretikako Agiriak egiteko, hala behar izanez gero eta doakienek eskatuta, jabegokentzearen gai diren lurretara joatearen kaltetan gabe. Esandako bilkura horretara, doakienek berenez edo beren ordezkotza egiteko, legez bairnendun direnak joan beharko dute, beren jabetza agiriak (eskribau-agiriak, norbanakoak, jabego-Erroldeko egiaztagiriak, etab.), Hirizergaren azkenengo ordainagiria, eta bai bere eskubideak egiaz ditzaten beste ezein agiripaper, ere daramatzatelarik; berekin eta beren pentzutan, Aituak eta Eskribau bat, bidezkojotzen badute, bat eraman ditzaketela. Halaber, eta Nahitaezkojabego-Kentzearen Legeko Araudiaren 56.2 Atalean jarritakoarekin. bat etorriz, doakienek eta bai, benetako eskubideen edo ekonomia-zuduen jabe direlarik. ematen den zerrendan aipatu gabe utzi zitezkeenek ere, bidezko eritzitako aldezpenak idatziz egin ahal izango dituzte Bilboko Gran Viako 85.eko 8.ean dagoen Hirigintza, Etxebizitza eta Arkitekturarako Bizkaiko Ordezkaritzan, Aurretikako Agiriak egiteko ernaten den egunerarte, eta hori, doakienen eskubide eta ogasunen zerrendan agian egon daitezkeen hutsak zuzentzeko eta ez beste ezertarako. Gasteizen, 1983.eko Uztailak 12. Lurralde Antolaketa eta Garraio-Sailburua, XABIER LASAGABASTER ETXARRI. EGITASMOA: "Mundakako Saihesbidea" TAULA

Deskribatzailea: