Logo Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Logo Euskadi.net
Inicio
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Aldizkari honetan argitaratua: 1986153 zk.- 1986/08/01 Laburpena Pdf forma tuan
Xedapenaren lehenengo orria: 04151 Xedapena Pdf formatuan

Euskal Autonomia Erkidegoko Xedapen Orokorrak

Ekonomia eta Ogasuna

Uztailaren 8ko 173/1986 DEKRETOA, Araututako Lanbide Irakaskuntza, Tolosako Injinerutza Tekniko Industriaieko Eskola eta Hezkuntza eta Lanbide Orientaziorako Institutoei buruz Estatuko Administrazioak Euskal Herriko Autonomia Elkarteari emandako eskualdaketen handiagotzearen arauera, Autonomia Elkartearen 1986.erako aurrekontuan Kredituak Sartzeari buruzkoa.

Euskadiko Diruegitamuen Jaurpideari buruzko Abenduaren 20ko 31/1983 Legeak, bere 86. atalean, Autonomia Elkarteak Estatuarengandikako agintepide eta/edo zerbitzu berriak beretzakotzeak, Guztizko Diruegitamuetan horri darizkion eginbeharrei erantzuteko beharrezko izan daitezen diruizendapenak eta bai kitatzeko diren diru eskubideenak ere sartzea ekarriko duela ezartzen du; Jaurlaritzak, bertan jarritako epean agintepide eta/edo zerbitzu berriari dagokion Diruegitamua onartu behar duelarik. Arau horiek, Euskal Autonomia ELkarteari lehenago eskualdatutako zerbitzuak handiagotzea gerta dadinean ere izango dira aplikagarriak. 1986.eko Otsailaren 5eko Estatuko Boletin Ofizialean, Abenduaren 18ko 2678/1985 Errege Dekretoa eta Abenduaren 18ko 2679/1985 Errege Dekretoa argitaratu zirela eta 1986.eko Otsailaren 11ko Estatuko Boletin Ofizialean Abenduaren 18ko 2694/1984 Dekretoa argitaratu zela, Dekreto horiek, hurrenez hurren, Tolosako Injinerutza Tekniko Industrialeko Eskola, Araututako Lanbide Hezkuntzarako Ikastetxe eta Hezkuntza eta Lanbide Orientaziorako Institutoekin erlazionatutako Unibertsitatez besteko Hezkuntzaren alorrean Euskal Herriko Autonomia Elkarteari eskualdatutako zerbitzuak handiagotzeari buruzkcrak direla, eta 1986.eko Maiatzaren 23ko Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean Apirilaren 29ko 115/1986 Dekretoa eta Maiarzaren 26ko Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean apirilaren 29ko 117/1986 Dekretoa eta 118/1986 Dekretoa argiraratu zirela, horien bitartez, Eskualdaketetarako Bitariko Batzordearen akordioak argitaratzea onartu zela, akordio horiek. hurrenez hurren. Tolosako Injinerutza Tekniko Industrialeko Eskola, Araututako Lanbide Hezkuntzarako Ikasketxe eta Hezkuntza eta Lanbide Orientaziorako Institutoekin erlazionatuko Unibertsitatez besteko Hezkuntzaren alorrean Euskal Herriko Autonomia Elkarteari eskualdatutako zerbitzuak handiagotzeari buruzkoak direla, Ekonomia eta Herriogasun Sailburuaren proposamenez, Jaurlaritza Kontseiluak 1986.eko Uztailaren 8ko bilkuran aztertu eta onartu ondoren, zera ERABAKITZEN DUT: 1 Atala.- Euskal Horriko Autonomia Elkartearen 1986.erako Diruegitamuan sartzea. 1. 1986.eko Otsailaren 5eko Estatuko Boletin OfiziaIean argitaratutako Abenduaren 18ko 2679/1985 Errege Dekretoaren eta 1986.eko Maiatzaren 23ko Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean argitaratutako Apirilaren 9ko 115/1986 Dekretoaren arauera, araututako Lanbide Hezkuntzarekin, 1986.eko Otsailaren 5eko Estatuko Boletin Ofizialean argitaratutako Abenduaren 18ko 2678/1985 Errege Dekretoaren eta Maiatzaren 26ko Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean argitaratutako Apirilaren 29ko 117/1986 Dekretoaren arauera· Tolosako injinetutza Tekniko Industrialeko Eskularekin, eta 1986.eko Otsailaren 11ko Estatuko Boletin Ofizialean Abenduaren 18ko 2694/1984 Dekretoaren eta 1986.eko Maiatzaren 26ko Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean argitaratutako Apirilaren 29ko 118/1986 Dekretoaren arauera Hezkuntza eta Lanbide Orientaziorako Institutoekin erlazionatutako Unibertsitatez besteko Hezkuntzaren alorrean Euskal Herriko Autonomia Elkarteari eskualdatutako zerbitzuak handiagotzeari darizkion eginbeharrei erantzuteko behar den 740.703.251 pezetako zenbatekoa jotzen duen gastu-zerrenda onartzen da. 2. Unibertsitatez besteko Hezkuntzaren alorrean Euskal Herriko Autonomia Elkarteari eskualdatutako zerbitzuak handiagotzeari dagokion Diruegitamuaren dirusarrera-zerrenda 740.703.251 pezetakoa da. 3. Aurreko atalek aipatzen dituzten gastu eta dirusarrera zerrendak 1986.eko Urtarrilaren 1etik 1986.eko Abenduaren 31era bitarteko aldiari dagozkio eta honako modu honetan banatzen dira: SARRERAK IV. Atalburua. Ohizko transferentziak. ....................................... 780.705.251.- pxta 111. Atalburua. Tasak ............................................................... 10.000.000.- pzta SARRERAK GUZTIRA ....................... 740.703.251.- pzta GASTUAK 1. Atalburua. Langilego gastuak .................................................... 664.708.000.- pzta Il. Atalburua. Iharduerarako gastuak....................................................... 61.256.454.- pzta IV. Atalburua. Ohizku Gastuekiko Sub. .....................................................14.758.797: pzta GASTUAK GUZTIRA.. ................................................................. 740.708.797.- pta 2.Atala : Sartze horri darizkion ondorioak: Ekonomia eta Herriogasun Sailak honako hauek egingo ditu: A) Aurreko atalak aipatzen duen gastu zerrenda Euskal Herriko Autonomia Elkartearen 1986.erako ekonomia urtekorako Diruegitamuan sartzea, dagozkion Iegc ondorioetarako eta bereziki, kontularitzan sartzeari, egiteratr.eari eta ondorengo kitapena egiteari buruzkoetarako. B) Irailaren 26ko 7/ 1985 Legearen 9. atalean agindutakoarekin bat etorriz, Lurralde· Historikoei dagozkien 730.703.251 pezetako diruizendapena eskatzea. 3 Atala- Lurralde Historikoen diru ekarketen aldakuntza. 1. Aurreko atalaren B idazkiak aipatzen dituen Foru-Diputazioen ekarketak, hala behar izanez gero, Kupoaren Bitariko Batzordeak eskuratutako egiteko eta zerbituzei dagozkien bereganatutako diru kopuruaren behin betiko balio neurketa egin dezanean aldatuko dira. 2. Aurreko atalean aipatzen diren aldaketak, Dirusa. rrerat-Zerrendan 97 saileko 431 zertarakoaren 1, 2 eta 3 diruizendapenen pentzutan, Lurralde Mistorikoek bietan egindako diru ekarketei gehituz edo kenduz egingo dira. 3. Esku ematen zaio Ekonomia eta Herringasun Sailari aldaketa horiek egiteko eta bai Lurralde Historikoei dagozkien zenbatekoak eskatzeko edo itzultzeko ere; guzti hori, Dekreto honetan ezarritakoaren aruaera. 4. Atala: Legebiltzarrari jakinaraztea. Ekonomia eta Herriogasun 5ailak, faurlaritzaren izenean, Dekreto honetan agindutakoaren babespsan egindako diru zenbatekoen izendapenaren berri emango dio Eusko Legebiltzarreko Ekonomia, Herriogasun eta Diruegitamuetarako Batzordeari. AZKEN ERABAKIA - Indarrean sartzea. Dekreto honek, Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean argitaratutako egunean hartuko du indarra. Dena dela ere, 1986.eko Urtarrilaren lehenengotik izango ditu ondorioak, egun horretan sartzen baitira indarrean aipatutako transfereniziak. Gasteiz, 1986.eko Uztailak 8 Lehendakaria, JOSE ANTONIO ARDANZA GARRO. Ekonomia eta Herriogasun Sailburua, FERNANDO SPAGNOLO DE LA TORRE.

Deskribatzailea:

Aurreko Erreferentziak: