Logo Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Logo Euskadi.net
Inicio
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Aldizkari honetan argitaratua: 2009126 zk.- 2009/07/03 Laburpena Pdf forma tuan
Lehenengo orria: 200903854 Xedapena Pdf formatuan

Bestelako Xedapenak

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila

AGINDUA, 2009ko ekainaren 9koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza sailburuarena: garapen jasangarria bultzatzeko ekintzak egiten dituzten udalei, mankomunitateei, bestelako tokiko erakundeei, tokiko erakunde autonomoei eta tokiko merkataritza sozietateei diru-laguntzak ematea arautzen duena (Hutsen zuzenketa).

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariari buruzko abenduaren 23ko 217/2008 Dekretuaren 18. artikuluan xedatutakoaren arabera, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariak egingo du argitaratu behar diren agiriak sartzean egin diren tipografia edo inpresio mailako hutsen zuzenketa, nahiz ofizioz, nahiz organo edo entitate interesdunaren eskabidez. Agiriaren edukia aldatu edo edukiari buruzko zalantzak sortzen direnean egingo dira zuzenketa horiek.

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren 2009ko ekainaren 9ko Aginduaz, garapen jasangarria bultzatzeko ekintzak egiten dituzten udalei, mankomunitateei, bestelako tokiko erakundeei, tokiko erakunde autonomoei eta tokiko merkataritza sozietateei diru-laguntzak ematea arautu zen. Agindu hori ekainaren 24an argitaratu zen Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (2009/119. zk.). Agiri horren I. eta II. eranskinak argitaratu gabe geratu zirenez, berriro argitaratu da agindua.

I. ERANSKINA

DIRU-LAGUNTZAK ESKATZEKO INPRIMAKIA

DIRU-LAGUNTZA ESKATZEN DUEN ERAKUNDEAREN DATUAK

BIZKAIA GIPUZKOA ARABA

TOKIKO ERAKUNDEAREN IZENA

HELBIDEA POSTA-KODEA

TELEFONOA FAXA

HELBIDE ELEK.:

HARREMANETARAKO PERTSONAREN DATUAK

SAIL HONI DAGOKIO:

IZEN-DEITURAK

TELEFONOA FAXA

HELBIDE ELEK.:

TARTEAN DIREN ERAGILEAK

(Ekintza gauzatzean tartean izango diren sailak eta eragile publiko zein pribatuak deskribatu behar dira).

DIRU-LAGUNTZA ESKATZEKO JARDUERA-ILDOA

Lurzoru kutsatuak

Eskolako 21 Agenda

Atmosfera eta biodibertsitatea

Klima-aldaketa Biodibertsitatea Airearen kalitatea

EKINTZAREN AURREKONTUA

AURREKONTUA

GUZTIRA (€ ) BEZ-IK GABEKO

AURREKONTUA (€ )

AURREKONTU BANAKATUA (BEZ-IK GABE)

JARDUERAK URTEKO

AURREKONTUA AURREIKUSITAKO

URTEKO DIRU-SARRERAK AZKEN

AURREKONTUA

2009 2010 2009 2010 2009 2010

FINANTZIAZIO-PLANA

(Tokiko Erankundeak atal honetan adierazi behar du badituela ekintza gauzatzeko baliabideak, urte bakoitzean, udaleko aurrekontu-sail batean.)

BESTELAKO DIRU-LAGUNTZA BATZUK JASOTZEA

JARDUERAK BESTE ERAKUNDE BATEN DIRU-LAGUNTZA JASO DU BAI

EZ

DIRU-LAGUNTZA EMAN DUEN ERAKUNDEA

JASOTAKO DIRU-LAGUNTZAREN ZENBATEKOA (€ )

Erakunde eskatzaileak dokumentazio hau aurkeztu du diru-laguntzaren eskaerarekin:

<<>> ankomunitateko edo tokiko erakundeko Alkate-Udalburuak edo Lehendakariak izenpetutako eskabidea.

<<>> skatutako diru-laguntzaren xede den ekintza egingo denaren onespenaren erabakia, eta hura finantzatzeko udalak egindako ekarpenarena.

<<>> rakundeko Idazkariak idatzitako ziurtagiria, helburu bererako bestelako diru-laguntza, laguntza edo diru-sarrerarik eskatu den, eta hala badagokio, eman den jasotzen duena.

<<>> rakundeko Idazkariak idatzitako ziurtagiria, tokiko erakundea 4. artikuluko 2., 3. eta 4. ataletan ezarritako egoeretan ez dagoela egiaztatzen duena.

<<>> okiko Agenda 21 ezartzeko prozesuari ekin zaiola ziurtatzen duen agiria, Tokiko Agenda 21en Ekintza Plana udalbatzan onetsi izanaren ziurtagiria edo Tokiko Agenda 21en prozesuaren ebaluazio eta jarraipen-txostena.

<<>> irearen Kalitatearen Ekintza Planari ekin zaiola ziurtatzen duen agiria edo udalbatzan onetsi izanaren ziurtagiria, izatekotan.

Tokiko Merkataritza Sozietateen kasuan, dokumentazio hau erantsiko zaio eskaerari:

<<>> kintza burutuko den udalerrietako alkateek ekintzaren egile tokiko merkataritza soziaetatea izendatzen duen ziurtagiria.

<<>> ANa edo Identifikazio Fiskaleko Kodea.

<<>> iru-laguntza eskatu duen pertsonari ordezkaritzarako emandako ahalmena, Merkataritza Erregistroan jasota egongo dena.

<<>> erkataritzako Erregistroan erregistratutako estatutuen kopia.

<<>> erga-betebeharren ordainketa egunean izatearen ziurtagiria.

<<>> izarte Segurantzarekiko betebeharrak eguneraturik izatea ziurtatzen duen ziurtagiria.

Lurzoru kutsatuen ildoaren kasuan:

<<>> soko bilerako erabakia edo baliokidea: bertan, kokalekua berriz erabiltzean gainbalioak sortuz gero diru-laguntza itzultzeko konpromisoa hartzen da, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legearen arabera.

II-A ERANSKINA:

JARDUERAREN AZALPEN-MEMORIA

DIRUZ LAGUNTZEA ESKATZEN DEN JARDUERAREN IZENBURUA

DIRUZ LAGUNTZEA ESKATZEN DEN PROIEKTU MOTA

AZTERKETA

LANA

MAKINAK, LURSAILAK... EROSTEA MANTENTZE-LANAK

BESTELAKOAK

DIRUZ LAGUNTZEA

ESKATZEN DEN PROIEKTUAREN FASEEN DESKRIBAPEN LABURRA (HEDADURA)

PROIEKTUAK INGURUMENEAN DUEN ERAGINAREN JUSTIFIKAZIOA

ERAGINAK MURRIZTEKO HELBURUAK

(Ekintza hori gauzatuta ingurumenean lortu nahi diren helburuak. Ekintza hori abian jarrita airea, ura nahiz lurzoruaren kalitatean, biodibertsitatearen zaintzan eta abar lortuko diren ingurumeneko onurak deskribatu.)

BEROTEGI EFEKTUA

ERAGITEN DUTEN GASEN GUTXITZEA (CO2e)

AIREAREN KALITATEA

(murrizketak: PM10)

URAREN KALITATEA

LURZORUAREN KALITATEA

BIODIBERTSITATEA ZAINTZEA

BESTELAKOAK

EKINTZAREN IZAERA BERRITZAILEA EDO/ETA ESTRATEGIKOA (Ekintzak Ingurumen eta Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren estrategia edo/eta planei zer ekarri dien sartu: 2002-2020 aldirako Garapen Jasangarrirako Ingurumeneko Euskal Estrategia, 2007-2010 aldirako Ingurumeneko Esparru Programa, Ingurumenerako Jasangarria den Kontsumo Plana, Lurzoru Kutsatuen Euskal Plana, Klima-aldaketari Aurre egiteko Euskal Plana, Berdintasunerako Politikaren Programa-agiria eta beste batzuk.)

PROIEKTUAREN IZAERA BERRITZAILEAREN JUSTIFIKAZIOA

EKINTZAK INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILAREN ESTRATEGIA ETA PLANEI EKARRI DIENAREN JUSTIFIKAZIOA

EKINTZA GAUZATUTA SORTUKO DIREN ONURA SOZIALAK

JARDUERAK ONURA EKARRIKO DION HERRIA

UDALERRIKO BIZTANLERIA, GUZTIRA

EKINTZAK BIZTANLERIARENGAN DUEN ERAGINA HANDIA

ERTAINA

TXIKIA

EKINTZA GAUZATZEKO EPEA

(Hasierako eta amaierako epeak adierazi. Ekintza diru-laguntza eskatu den unean egin ez bada, ekintza gauzatzeko aurreikusi diren egunak adierazi behar dira.)

EKINTZA HASTEKO EGUNA

EKINTZA AMAITZEKO EGUNA

GARAPEN IRAUNKORRARI EGINDAKO EKARPENA

Aalborg-eko zein konpromisotan dagoen sartuta ekintza

1.- Gobernatzeko moduak 6.- Mugikortasun hobea eta trafikoa murriztea

2.- Iraunkortaunera bideratutako udal-kudeaketa 7.- Osasunaren aldeko tokiko ekintza

3.- Bitarteko natural komunak 8.- Tokiko ekonomia bizi eta iraunkorra

4.- Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 9.- Berdintasuna eta justizia soziala

5.- Hiri plangintza eta diseinua 10.- Tokian tokitik mundu globalera

Ildoa: Tokiko Agenda 21eko Tokiko Ekintza Planeko (TEP) edo/eta Airearen Kalitatearen Ekintza Planeko (AKP) zein ildo eta programari dagokion, hala badagokio.

TEPeko ildo estrategikoa

TEPeko programa

AKPeko ildo estrategikoa

AKPko programa

II-B ERANSKINA:

LURZORU KUTSATUen ildorako memoria osagarria

DIRUZ LAGUNTZEA ESKATZEN DEN PROIEKTUAREN LURSAILAREN EZAUGARRIAK

LAGUNTZA-ESKAERAREN XEDE DEN KOKALEKUAREN IZENA

KOKAPENA (Planoak erantsi) GEOIKER KODEA

AZALERA EROSI ZEN EGUNA

TITULARTASUNA (hala badagokio, tokiko titulartasun publikoaren ehunekoari dagokion egiaztagiria erantsi)

LURSAILAREN HIRIGINTZA-DATUAK

EGUNGO ERABILERA

AURREIKUSITAKO ERABILERA (Aukera bat egin eta laburpen txikia sartu): Bizitegiak Ekoizpena(nekazaritza eta abelazkuntzako jarduerak badira, zehaztu) Hirugarren sektorea Komunitatearentzako ekipamendua Gune librea Komunikazioak Azpiegiturak

Deskribapena:

ERABILERA BERRIA EZARTZEKO AURREIKUSITAKO EPEA (hala badagokio)

LURZORUAK IZAN DEZAKEEN KUTSADURAK INGURUMENEAN ERAGIN DITZAKEEN ARAZOEN DESKRIBAPEN OROKORRA

LURZORUAREN KUTSADURA SORTU DUTEN JARDUERAK

PERTSONEN OSASUNEAN IZAN DEZAKEEN ERAGINAREN GAINEKO DATUAK

Hirigunerik hurbilenerako distantzia

Diru-laguntzaren xede den kokapenaren inguruko erabilerak

Etxebizitzetarako edo beste erabilera sentikor batzuetarako distantzia

LURZORUAREN KUTSADURAREN AZTARNAK

Lurzoruaren ezaugarri organoleptikoak aldatzea

Hondakinak daude

Ingurunearen aldaketa

Ikerketetako datuak edo aldez aurretiko analisien datuak daude

Beste batzuk

LURRAZALEKO ETA LURRAZPIKO URETAN DUEN ERAGINA

Ibilgurik hurbilenerako distantzia

Ibilguaren kalitatea eta erabilera (hala badagokio):

Gunearen sentikortasuna, lurrazpiko urak babesteari loturik:

Inguruan ur-harguneak dauden eta zertarako erabiltzen diren (hala badagokio):

Beste batzuk:

KOKALEKUKO LURZORUAREN KALITATEAREN GAINEAN EGINDA DAUDEN IKERKETAK

(Lurzoruaren kalitatearen gaineko aldez aurreko ikerketarik badago, horiek zerrendatu eta erantsi, edo/eta, hala badagokio, lurzoruaren kalitatearen adierazpena edo prozedurako beste komunikazio batzuk zerrendatu eta erantsi)

II-C ERANSKINA:

ESKOLAKO AGENDA 21aren ildorako memoria osagarria

JARDUEREN DESKRIBAPENA ETA AURREKONTUA

Tokiko Agenda 21 eta Eskolako Agenda 21aren arteko koordinazioa sustatzen duten jarduerak.

Ekintza Aurrekontua

1.- : Eskola arteko foroak, Eskolako Agenda 21en sinadurak eta ongietorriak eta alkatetzarekin entzunaldiak antolatu eta dinamizatzea

2.- Aztergaiaren gaineko txostenak

3.- Aztergaiaren gainean ikastetxeak eta udalak egindako proposamenak biltzen dituen txostena

4.- Jardunbide egokiak biltzea

5.- Udal baliabideen katalogoa lantzea

Tokiko Agenda 21 eta Eskolako Agenda 21aren arteko koordinazioa sustatzen duten komunikazio-jarduerak.

Ekintza Aurrekontua

1.- Diagnostikoa egiteko irteerak edo ibilaldiak

2.- Familia eta ikasleentzako jardunaldi teknikoak antolatzea.

3.- Webgune edo bestelako bitartekoen bidez komunikazioa eta esperientzien zabalkundea egitea

4.- Erakusketa ibiltariak egitea

5.- Egun seinalatuen inguruan eskola-topaketak antolatzea

PARTE-HARTZAILEAK

ESKOLAKO AGENDA 21en PARTE HARTZEN DUTEN DERRIGORREZKO HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN KOPURUA

UDALERRIKO EDO ESKUALDEKO DERRIGORREZKO HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN KOPURUA

KONTRATAZIOAREN IZAERA PARTEKATUA (Laguntza teknikoa hainbat udalerriren artean kontratatzeko proposamenari dagokion egiaztagiria erantsi)


Deskribatzailea:

Aurreko Erreferentziak: