Logo Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Logo Euskadi.net
Inicio
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Aldizkari honetan argitaratua: 2001142 zk.- 2001/07/24 Laburpena Pdf forma tuan
Xedapenaren lehenengo orria: 14472 Xedapena Pdf formatuan

Iragarpenak

Garraio eta Herri Lan Saila

IRAGARKIA, Lurreko Garraioak Antolatzeko uztailaren 30eko 16/1987 Legean ezarritakoa hausteagatik irekitako zigor-espedienteen gaineko ebazpen-proposamenak jakinarazteko dena.

 

Espedientatuei ebazpen-proposamenak jakinaraztea lortu ez denez, iragarki hau argitaratzea erabaki da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 eta 61. artikuluetan xedatutakoa betetzeko.

Ebazpen-proposamenak argitara ematen dira, interesdun orok horren berri izan dezan eta guztiek jakinarazpen gisa har dezaten, eta gainera honako ohartarazpen hau egin behar da:

– Iragarki hau argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera kontatzen hasita, 15 egun balioduneko epea izango du interesdunak, espedientea ikusi eta kopiak egiteko, eta nahi dituen alegazioak aurkezteko, Eusko Jaurlaritzako Garraio Zuzendaritzan, Vitoria-Gasteizko Donostia kaleko 1ean, Lakua 1eko 7. solairuan (01010).

 

 

 

Erantzule / ResponsableEsp. zk. / N.º expte.Lege-hauste data Ebazpen data Hautsi araua Zigorra Zigorra

Fecha infrac.Fecha resol. Art.infr. (1)Posible sanción (Eur.)Posible sanción (PTA)

Anglade Barrio, Oscar PF/234/2001/MB 06-01-2001 12-06-2001 293.1.11R 173L 30,05 5.000

Manteca Martínez, Ignacio PF/251/2001/ET 23-01-2001 12-06-2001 293.1.11R 173L 30,05 5.000

García Etxeberria, Joseba PF/255/2001/ET 02-02-2001 12-06-2001 293.1.11R 173L 30,05 5.000

Augusto Dos Santos, Santiago PF/258/2001/MB 16-01-2001 12-06-2001 293.1.11R 173L 30,05 5.000

 

Aplikatu beharreko legeriaren taulako laburtzapenen esanahia:

L: Lurreko Garraioak Antolatzeko uztailaren 30eko 16/1987 Legea.

R: Lurreko Garraioak Antolatzeko Legearen Araudia onartzen duen irailaren 28ko 1211/1990 Errege Dekretua.

Vitoria-Gasteiz, 2001eko uztailaren 9a.

Instrukzio-egilea,

JOSE MANUEL ANABITARTE.