Logo Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Logo Euskadi.net
Inicio
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Aldizkari honetan argitaratua: 2001139 zk.- 2001/07/19 Laburpena Pdf forma tuan
Xedapenaren lehenengo orria: 14194 Xedapena Pdf formatuan

Agintariak eta Langileria

Justizia, Lan eta Gizarte Gaietako Saila

EBAZPENA, 2001eko maiatzaren 31koa, Giza Baliabideak Antolatzeko zuzendariarena, Estatuko Justizia Idazkaritzaren 2001eko maiatzaren 14ko Ebazpena argitaratzeko dena. Ebazpen horren bidez onartu eta argitaratu egin da Justizia Administrazioko Ofizialen kidegoan txanda irekian sartzeko hautaprobak gainditu dituzten hautagaien behin betiko zerrenda. Hautaproba horietako deia 1999ko azaroaren 26ko agindu batez egin zen.

Aginte Judizialaren Lege Organikoaren 491. artikuluan eta Ofizial, Laguntzaile eta Agenteen Kidegoetako Erregelamendu Organikoaren 20.2 artikuluan xedatzen denez, hautatzeko prozesuetarako deialdiak Justizia Ministerioak onartuko ditu, autonomia erkidegoek txostena eman ondoren, eta Justizia Administrazioko langileen eskualdaketa jaso duten erkidegoetan gauzatuko dira.

 

1999ko azaroaren 26ko Aginduaz (abenduaren 10eko EAO) egindako deialdiko 10.4 oinarrian eta hurrengoetan ezarritakoarekin bat, Estatuko Justizia Idazkaritzak Estatuko Aldizkari Ofizialean eta plazak deitzen dituzten autonomia erkidegoetako aldizkari ofizialetan argitaratuko du hautaprobak gainditu dituzten hautagaien behin betiko zerrenda.

Aipatutako Erregelamenduaren 20.3 artikuluak finkatzen duenez, halaber, deialdiaren arauak Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen diren egun berean argitaratuko dira autonomia erkidegoetako aldizkari ofizialetan. Nolanahi ere, egun berean argitaratzea ezinezkoa denean, deialdian jarritako epe-mugak eta epeak Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik hasiko direla ohartarazten du.

 

Hori dela eta, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren egitura organiko eta funtzionalari buruzko uztailaren 27ko 303/1999 Dekretuaren 14 a) 1 artikuluak, Justizia Administrazioko langileen alorrean Giza Baliabideak Antolatzeko Zuzendaritzak dituen egitekoak finkatzerakoan, ematen dizkidan eskumenaz baliatuz, hau

EBATZI DUT:

Artikulu bakarra.– Estatuko Justizia Idazkariaren 2001eko maiatzaren 14ko Ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea (I. eranskina). Justizia Administrazioko Ofizialen Kidegoan txanda irekian sartzeko hautaprobak gainditu dituzten hautagaien behin betiko zerrenda onartu eta argitaratu zuen ebazpen horrek. Hautaprobetarako deia, bestalde, 1999ko azaroaren 26ko agindu batez egin zen.

Vitoria-Gasteiz, 2001eko maiatzaren 31.

Giza Baliabideak Antolatzeko zuzendaria,

JULIÁN ASURMENDI BARRIO.

 

 

2001EKO MAIATZAREN 31KO EBAZPENAREN I. ERANSKINA

EBAZPENA, 2001eko maiatzaren 14koa, Estatuko Justizia Idazkaritzarena, Justizia Administrazioko ofizialen kidegoan txanda irekian sartzeko hautaprobak gainditu dituzten hautagaien behin betiko zerrenda onartu eta argitaratzeko. hautaprobetako deia 1999ko azaroaren 26ko agindu batez egin zen.

 

1999ko azaroaren 26ko ebazpen batez (abenduaren 10eko Estatuko Aldizkari Ofiziala), deia egin zen Justizia Administrazioko Ofizialen Kidegoan sartzeko hautaprobetarako. Deialdi 10.4 oinarrian eta hurrengoetan ezarritakoarekin bat, hautagaiek aurkeztutako alegazioak ikusi eta ebatzi direla, eta Epaimahai Nagusiak lehiaketa gainditu dutenen behin betiko proposamena bidali duela,

 

Estatuko Justizia Idazkaritzak, hau erabaki du:

Lehenengoa.– Lurralde bakoitzean hautaprobak gainditu dituzten hautagaiei buruzko behin betiko proposamena onartzea; hautagaiak I. eranskinean agertzen dira.

Bigarrena.– Hogei egun naturaleko epean, ebazpen hau Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik aurrera, behin betiko zerrendan onartutakoen zerrendan agertzen diren hautagaiek agiri batzuk aurkeztu beharko dituzte Justizia Ministerioan, zehazki, Estatuko Justizia Idazkaritzako Erregistro Nagusian (La Manzana kalea 2), edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 38. artikuluan adierazitako bideen bitartez. Hona aurkeztu beharreko agiriak:

 

A) Nortasun agiri nazionalaren fotokopia konpultsatu bi. Espainiako naziolanitatea ez dutenek beren nortasuna egiaztatzen duen agiriaren fotokopia konpultsatu bi aurkeztu beharko dituzte.

 

B) Deialdian eskatutako tituluaren kopia konpultsatua; bestela, ikasgai guztiak gaindituta dituela frogatzen duen ziurtagiri akademikoa, eskatutako titulua lortzeko gaitasuna ematen diona; horrekin batera, titulua jasotzeko eskubideak ordaindu dituela ziurtatzen duen agiria ere aurkeztu beharko du.

Titulua atzerrian lortu bada, tituluaren homologazioa egiaztatzen duen kredentziala egiaztatu beharko da.

C) Justizia Administrazioko ofizialen egitekoetan jardutea eragozten dion gaixotasunik nahiz akats fisikorik es duela egiaztatzen duen agiri medikoa. Agiri hori Gizarte Segurantzan interesatuari dagokion Medikuntza Orokorreko medikuak egin beharko dio edo bestela, Gizarte Segurantzako erregimen batean ere sartu gabe baldin badago, Osasun eta Kontsumo Ministerioko zerbitzu probintzialak eta autonomia erkidegoetako erakundeek.

 

Ehuneko 33ko edo goragoko minusbaliotasunaren legezko egoeraren bat duten hautagaiek egiaztagiria aurkeztu beharko dute, Gizarte Gaietarako Ministerioko nahiz kasuan kasuko autonomia erkidegoko organo eskudunek egindakoa. Aipatu egoera eta Justizia Administrazioko Ofizialen Kidegoko egiteko propioak betetzeko gai dela egiaztatu beharko du agiri horrek.

 

D) Zinpeko deklarazioa, honako hauek jasoko dituena: betaraezintasun kasuaren batean sarturik ez dagoela; ez dela kanporatua izan diziplina-prozedura baten bidez Estatuko, autonomia erkidegoetako eta toki administrazioetako kidegoren batetik; eta ez zaizkiola egiteko publikoak kendu diziplina-prozeduraz nahiz bide judizialetik, birgaitua izan denean izan ezik (II. eranskina).

E) Espainiar nazionaliatea ez dutenek zinpeko aurkezpena aurkeztu edo hitza eman beharko dute, beren estatutan funtzio publikoan lan egitea galarazten dien diziplinazko zehapenik edo kondena penalik ez dutela esanez.

Hirugarrena.– Aurreko idatz-zatian aipatutako agiriak aurkeztea ezinezkoa denean —behar bezala justifikatu beharko da—, legez onargarri den edozein bide erabili ahalko da deialdian eskatzen diren baldintzak betetzen direla egiaztatzeko.

Laugarrena.– Funtzionario publiko diren hautagaiek ez dute zertan aurkeztu beren aurreko izendapenerako erakutsi zituzten baldintzak eta betebeharrak. Egoera hori eta beren zerbitzu-orrian dauden gorabehera guztiak egiaztatzen dituen agiria aurkeztu beharko dute, menpe daudeneko ministerioak edo erakundeak egina.

Bosgarrena.– Hautagaiek, jarritako epearen barruan, halabeharrezko kasuetan izan ezik, agiriak aurkezten ez badituzte, edota, agiriok aurkeztuta, deialdiko 2.1 oinarrian jarritako baldintzak ez dituztela betetzen ikusten bada, ez dira karrerako funtzionario izendatuko eta, ondorioz, beren egintzak baliorik gabe utziko dira. Gainera, hasierako eskabidean datu faltsuak jartzeagatik eduki dezaketen erantzukizuna izango dute.

Seigarrena.– Ebazpen honek administrazio-bidea amaitzen du eta bere aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez daiteke Estatuko Idazkaritzan, hilabeteko epean; edo bestela, administrazioarekiko auzia Auzitegi Nazionalean, hil biko epean; hala agintzen da Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 116. eta 117. artikuluetan eta Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen Legearen 45. artikuluan eta hurrengoetan. Epeak ebazpena Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera zenbatuko dira.

Madril, 2001eko maiatzaren 14a.

Estatuko Justizia idazkaria,
(1996ko urriaren 29ko aginduz)

Zuzendari nagusia,

CARLOS LESMES SERRANO.

 

 

I. ERANSKINA / ANEXO I

JUSTIZIA MINISTERIOA

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO OFIZIALEN KIDEGOAN SARTZEKO HAUTAPROBAK

(1999-11-26KO AGINDUA; EAO: 1999-12-10)

OPOSIZIOA GAINDITU DUTEN HAUTAGATIEN BEHIN BETIKO ZERRENDA

LURRALDE-EREMUA: ANDALUZIA TXANDA IREKIA

 

MINISTERIO DE JUSTICIA

PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO DE OFICIALES DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(ORDEN 26-11-1999- BOE.: 10-12-1999)

RELACION DEFINITIVA DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA OPOSICION

AMBITO TERRITORIAL: ANDALUCIA TURNO LIBRE

HURR. ZK. NAN IZEN-ABIZENAK AZTERKETA 1. ARIKE- 2. ARIKE- AZKEN

EGITEKO TAKO NOTA TAKO NOTA

PROBINTZIA NOTA

N.º ORDEN D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE PROVINCIA NOTA NOTA NOTA

EXAMEN 1.º EJERCICIO 2.º EJERCICIO FINAL

1 44273907 LOZA ROSA,ROBERTO GRANADA 86,69 123,40 210,09

2 77539780 COCA MUÑOZ,MARIA ROSA SEVILLA 90, 34 115,60 205,94

3 13142661 SANTAMARIA GUTIERREZ,MONICA SEVILLA 93,34 112,5 205,84

4 29802796 POZO PEREZ,SONIA SEVILLA 86,68 114, 25 200,93

5 74633647 ESPINOSA JIMENEZ,INMACULADA GRANADA 89,68 110,35 200,03

6 31240246 RUEDA ARAGON,RAMON SEVILLA 86,36 113,30 199,66

7 20802095 GARCIA ALVAREZ,ELENA GRANADA 92,01 107,565 199,575

8 52693201 AMORES AVILA,ANTONIO SEVILLA 80,70 118,25 198,95

9 44231932 DIAZ BORRERO,YOLANDA DE LA CINTA SEVILLA 93,01 105,20 198,21

10 24271850 SANTAMARIA ESPARTERO,MARIA ISABEL GRANADA 87,68 110,00 197,68

11 24272585 GONZALEZ ASID,GRACIA GRANADA 92, 67 103,20 195,87

12 28899846 MIRANDA PEREZ,ESTHER SEVILLA 84, 69 110,40 195,09

13 52548463 GALVEZ MORALES,ALBINA GRANADA 87, 02 107,85 194,87

14 28691482 GIL RODRIGUEZ,ANA ISABEL SEVILLA 89, 35 105,30 194,65

15 28485926 CABAÑAS PULIDO,MARIA REYES SEVILLA 84,02 110,15 194,17

16 31255012 LUCIANO LOPEZ,JESUS SEVILLA 83,70 110,15 193,85

17 28631479 AROBES MAESTRE,VIRGINIA SEVILLA 84, 69 108,25 192,94

18 27315152 BATLLO SANCHEZ,JUAN SEVILLA 81,69 110,20 191,89

19 24249144 GALERA SAMANIEGO,PABLO MANUEL MALAGA 82,69 108,85 191,54

20 29051340 VEGA NUÑEZ,MARIA DEL CARMEN SEVILLA 79,37 110,20 189,57

21 26477022 MORENO GUERRERO,MARIA JOSEFA GRANADA 81,69 107,80 189,49

22 44026620 MONTOJO FERNANDEZ,CARMEN M SEVILLA 80,37 108,90 189,27

 

 

JUSTIZIA MINISTERIOA

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO OFIZIALEN KIDEGOAN SARTZEKO HAUTAPROBAK

(1999-11-26KO AGINDUA; EAO: 1999-12-10)

OPOSIZIOA GAINDITU DUTEN HAUTAGATIEN BEHIN BETIKO ZERRENDA

LURRALDE-EREMUA: KANARIAK TXANDA IREKIA

 

MINISTERIO DE JUSTICIA

PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO DE OFICIALES DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(ORDEN 26-11-1999- BOE.: 10-12-1999)

RELACION DEFINITIVA DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA OPOSICION

AMBITO TERRITORIAL: CANARIAS TURNO LIBRE

 

HURR. ZK. NAN IZEN-ABIZENAK AZTERKETA 1. ARIKE- 2. ARIKE- AZKEN

EGITEKO TAKO NOTA TAKO NOTA

PROBINTZIA NOTA

N.º ORDEN D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE PROVINCIA NOTA NOTA NOTA

EXAMEN 1.º EJERCICIO 2.º EJERCICIO FINAL

1 25457357 CUBILLO PALOMINO,RAFAEL TENERIFE 86, 02 139,42 225,44

2 31253301 DELGADO MARQUEZ,INMACULADA TENERIFE 88,02 136,42 224,44

3 50310867 HERNANDEZ PEREZ,MARIA DEL MAR LAS PALMAS 85,35 132,35 217,70

4 13758648 GONZALEZ BLANCO,LUCIA LAS PALMAS 85, 03 131,71 216,74

5 42855192 SERVERA CARRERAS,MARIA CONCEPCION LAS PALMAS 79,01 130,28 209,29

6 24269175 SANCHEZ GONZALEZ,RAMON TENERIFE 85, 03 120,57 205,60

7 30538393 TIRADO VALENTZIA VALENCIA, MARIA TENERIFE 82,68 117,71 200,39

8 28996269 GUILLEN MAQUEDA,NURIA LAS PALMAS 87, 69 112,42 200,11

9 51400251 SANTAMARIA FRAILE, ALEJANDRO LAS PALMAS 77,05 117,14 194,19

10 44254189 MARTIN RIOS, MARIA DEL CARMEN LAS PALMAS 79,37 110,85 190,22

JUSTIZIA MINISTERIOA

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO OFIZIALEN KIDEGOAN SARTZEKO HAUTAPROBAK

(1999-11-26KO AGINDUA; EAO: 1999-12-10)

OPOSIZIOA GAINDITU DUTEN HAUTAGATIEN BEHIN BETIKO ZERRENDA

LURRALDE-EREMUA: KATALUNIA TXANDA IREKIA

 

MINISTERIO DE JUSTICIA

PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO DE OFICIALES DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(ORDEN 26-11-1999- BOE.: 10-12-1999)

RELACION DEFINITIVA DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA OPOSICION

AMBITO TERRITORIAL: CATALUÑA TURNO LIBRE

 

HURR. ZK. NAN IZEN-ABIZENAK AZTERKETA 1. ARIKETAKO 2. ARIKETAKO AZKEN NOTA HAUTAZKOA:

EGITEKO NOTA NOTA HIZKUNTZA

PROBINTZIA OFIZIALA

N.º ORDEN D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE PROVINCIA NOTA NOTA NOTA LENGUA

EXAMEN 1.º EJERCICIO 2.º EJERCICIO FINAL OF. OPTATIVA

1 25403722 SANZ SANZ,M.ENCARNACION BARTZELONA 77, 05 126,75 203,80 2

BARCELONA

2 48995572 RESA CARRETERO,RAQUEL BARTZELONA 85,69 112,50 198,19

BARCELONA

3 73767671 PASCUAL VAÑO,MONTSERRAT BARTZELONA 84,69 113,00 197,69 6

BARCELONA

4 38111914 POLO PAGES,DAVID RAFAEL BARTZELONA 88,35 108,25 196,60 4

BARCELONA

HURR. ZK. NAN IZEN-ABIZENAK AZTERKETA 1. ARIKETAKO 2. ARIKETAKO AZKEN NOTA HAUTAZKOA:

EGITEKO NOTA NOTA HIZKUNTZA

PROBINTZIA OFIZIALA

N.º ORDEN D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE PROVINCIA NOTA NOTA NOTA LENGUA

EXAMEN 1.º EJERCICIO 2.º EJERCICIO FINAL OF. OPTATIVA

5 46573813 VALERO MARIN,SONIA BARTZELONA 84, 69 110,75 195,44 4

BARCELONA

6 43513302 TORTOSA SANCHEZ,ROSALIA BARTZELONA 81,04 112,75 193,79 4

BARCELONA

7 33253256 TRIGO MARTINEZ,MARIA DE BARTZELONA 88,68 104,00 192,68

LA PAZ BARCELONA

8 24207206 ATIENZA VALVERDE,M.ANGELES BARTZELONA 84,02 108,25 192,27

BARCELONA

9 26018059 CAZALILLA CANTERO,JORGE BARTZELONA 87,69 104,50 192,19

BARCELONA

10 52153926 COMA BALASCH,M.MERCEDES BARTZELONA 76,37 113,50 189,87 4

BARCELONA

11 18033397 ABADIA CIRIA,IÑIGO BARTZELONA 77, 38 109,00 186,38

BARCELONA

12 825596 MORENO CARRERO, BARTZELONA 80, 37 106,00 186,37

M.DEL ROSARIO BARCELONA

13 46699424 REDONDO CABANAS,M.CRUZ BARTZELONA 81,35 104,25 185,60 4

BARCELONA

14 45469642 HIERRO MEDINA,MERCEDES BARTZELONA 82,36 102,25 184,61 4

SANDRA BARCELONA

15 40295337 OTIN VILLAR,ANTONIO BARTZELONA 86,02 98,00 184,02 2

BARCELONA

16 21661404 PERALES CERDA,MARIA BARTZELONA 80,03 103,75 183,78 4

DOLORES BARCELONA

17 76899404 GARRIDO MARTINEZ, BARTZELONA 79, 04 103,00 182,04

MARIA MERCEDES BARCELONA

18 46730518 MARTINEZ LOPEZ,LUIS FELIPE BARTZELONA 81,37 99,75 181,12 4

BARCELONA

19 19100331 CAMACHO MERINO, BARTZELONA 79, 71 101,00 180,71 4

CESAR JAVIER BARCELONA

20 29092854 ANGULO VIVARACHO,RAFAEL BARTZELONA 86,02 94,00 180,02 4

BARCELONA

21 46641515 SERRANO CARDENAS,CARMEN BARTZELONA 81,04 97,50 178,54 4

BARCELONA

22 38458535 LOPEZ VILLAR,ANA MARIA BARTZELONA 77,70 100,00 177,70 4

BARCELONA

23 85087724 MARTINEZ MONTALT, BARTZELONA 77, 38 100,25 177,63 4

MARIA JESUS BARCELONA

24 52475215 LOPEZ GARCIA,JOAQUIN BARTZELONA 78,71 98,75 177,46

BARCELONA

25 34975754 FERNANDEZ PEÑA, BARTZELONA 80, 37 96,00 176,37 4

ROSA MARIA BARCELONA

26 18994284 PALACIOS BENITEZ, BARTZELONA 78, 70 95,50 174,20 4

MANUEL JOSE BARCELONA

27 44289373 HUERTA GARCIA,RAFAEL BARTZELONA 77,69 96,35 174,04

BARCELONA

28 25396955 RUA RIERA,MARIA CARMEN BARTZELONA 80, 70 93,25 173,95 2

BARCELONA

29 2548336 RUIZ FERRER,BELEN BARTZELONA 81, 03 92,50 173,53

BARCELONA

30 38450508 PELLICERO RAMIRO,FRANCISCA BARTZELONA 77,05 96,25 173,30 4

BARCELONA

31 73773562 LLORENS LOPEZ,JUAN JOSE BARTZELONA 81,04 91,00 172,04 2

BARCELONA

HURR. ZK. NAN IZEN-ABIZENAK AZTERKETA 1. ARIKETAKO 2. ARIKETAKO AZKEN NOTA HAUTAZKOA:

EGITEKO NOTA NOTA HIZKUNTZA

PROBINTZIA OFIZIALA

N.º ORDEN D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE PROVINCIA NOTA NOTA NOTA LENGUA

EXAMEN 1.º EJERCICIO 2.º EJERCICIO FINAL OF. OPTATIVA

32 34740582 SANTIAGO PAJARES,M.ISABEL BARTZELONA 76,38 95,50 171,88 2

BARCELONA

33 43702732 MONTAÑA CASTILLO,CAROLINA BARTZELONA 78,36 93,25 171,61 4

BARCELONA

34 52657734 BERNABE ZAFON, BARTZELONA 80, 70 90,25 170,95 4

JOSE FRANCISCO BARCELONA

35 38080902 SOLIS LOPEZ,M.DOLORES BARTZELONA 77,04 93,25 170,29 4

BARCELONA

36 7250995 CASADO FERRO,SONIA M BARTZELONA 76,71 92,50 169,21

BARCELONA

37 39709434 POY AGUADE,MARTA BARTZELONA 77, 70 90,75 168,45 4

BARCELONA

38 52366104 MARTIN RODRIGUEZ,SUSANA BARTZELONA 77,37 90,50 167,87 4

BARCELONA

JUSTIZIA MINISTERIOA

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO OFIZIALEN KIDEGOAN SARTZEKO HAUTAPROBAK

(1999-11-26KO AGINDUA; EAO: 1999-12-10)

OPOSIZIOA GAINDITU DUTEN HAUTAGATIEN BEHIN BETIKO ZERRENDA

LURRALDE-EREMUA: EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOA TXANDA IREKIA

 

MINISTERIO DE JUSTICIA

PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO DE OFICIALES DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(ORDEN 26-11-1999- BOE.: 10-12-1999)

RELACION DEFINITIVA DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA OPOSICION

AMBITO TERRITORIAL: PAÍS VASCO TURNO LIBRE

 

HURR. ZK. NAN IZEN-ABIZENAK AZTERKETA 1. ARIKETAKO 2. ARIKETAKO AZKEN NOTA HAUTAZKOA:

EGITEKO NOTA NOTA HIZKUNTZA

PROBINTZIA OFIZIALA

N.º ORDEN D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE PROVINCIA NOTA NOTA NOTA LENGUA

EXAMEN 1.º EJERCICIO 2.º EJERCICIO FINAL OF. OPTATIVA

1 16293126 SAENZ VILLAVERDE LOPEZ BILBAO 89, 68 110,50 200,18

LUZURIAGA, ALFREDO

2 22743370 SAUTUA STELLA,YOSUNE BILBAO 76,03 122,00 198,03 4

3 5424311 CALVO LORIENTE,MARIO BILBAO 78,36 114,50 192,86

4 44673045 HERMOSILLA ARTOLA, BILBAO 86,02 104,50 190,52

BLANCA VIRGINIA

 

JUSTIZIA MINISTERIOA

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO OFIZIALEN KIDEGOAN SARTZEKO HAUTAPROBAK

(1999-11-26KO AGINDUA; EAO: 1999-12-10)

OPOSIZIOA GAINDITU DUTEN HAUTAGATIEN BEHIN BETIKO ZERRENDA

LURRALDE-EREMUA: PENINTSULAKO GAINERAKOA ETA BALEARRAK TXANDA IREKIA

 

MINISTERIO DE JUSTICIA

PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO DE OFICIALES DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(ORDEN 26-11-1999- BOE.: 10-12-1999)

RELACION DEFINITIVA DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA OPOSICION

AMBITO TERRITORIAL: RESTO PENINSULA Y BALEARES TURNO LIBRE

 

HURR. ZK. NAN IZEN-ABIZENAK AZTERKETA 1. ARIKE- 2. ARIKE- AZKEN

EGITEKO TAKO NOTA TAKO NOTA

PROBINTZIA NOTA

N.º ORDEN D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE PROVINCIA NOTA NOTA NOTA

EXAMEN 1.º EJERCICIO 2.º EJERCICIO FINAL

1 3103234 JIMENEZ CRESPO,BASILIA MADRIL 93,01 140,00 233,01

MADRID

2 73256652 GONZALEZ VAQUERO,EVA M ZARAGOZA 94,34 136,91 231,25

3 25167205 SANZ TIERNO,ANDRES ZARAGOZA 90,68 138,86 229,54

4 29094767 SOLANO FERNANDEZ,PILAR ZARAGOZA 91, 68 130,16 221,84

5 16572896 GONZALEZ BARRAGAN,RUBEN LOGROÑO 86, 68 133,82 220,50

6 1923537 MORENO GOMEZ,VIRGINIA MADRIL 90,35 127,41 217,76

MADRID

7 9770266 FERNANDEZ GORDO,MARIA DEL PILAR VALLADOLID 86,36 130,39 216,75

8 9789571 RODRIGUEZ UGIDOS,MANUELA OVIEDO 81, 37 135,31 216,68

9 32806472 ALLES LEON,FERNANDO A CORUÑA 79,03 136,34 215,37

10 34849527 SIMON GALLEGO,ANGEL DE MADRIL 88, 02 126,27 214,29

MADRID

11 2915381 JIMENEZ ORTEGA,ALEJANDRA MADRIL 86,36 126,96 213,32

MADRID

12 24365916 GOMIS CALVO,MARTA VALENTZIA 86, 36 123,87 210,23

VALENCIA

13 22952356 CEREZUELA VAZQUEZ,MARIA DOLORES MADRIL 89,68 119,98 209,66

MADRID

14 20816675 BELTRAN LERMA, CAROLINA VALENTZIA 80,37 128,67 209,04

VALENCIA

15 32834834 TENREIRO DE DIEGO,MARIA JOSE A CORUÑA 78,37 130,27 208,64

16 30820792 DORADO SANCHEZ-CASTILLO,MERCEDES CACERES 86,02 122,15 208,17

17 9761798 BARREÑADA GARCIA,M.ANA OVIEDO 82, 03 126,04 208,07

18 52709468 GOZALO ESTEBAN,DAVID VALENTZIA 90, 68 116,89 207,57

VALENCIA

19 23239999 REVERTE MOLINA,ANDRES MURTZIA 80, 03 127,07 207,10

MURCIA

20 33409094 LEON FREIJEIRO,CAROLINA VALENTZIA 86,36 119,63 205,99

VALENCIA

21 31650627 SANCHEZ JIMENEZ,ROSA MARIA CACERES 84,36 121,58 205,94

22 77518073 LOPEZ GUIRADO,FRANCISCA MURTZIA 93, 34 112,20 205,54

MURCIA

23 20001941 SOLER BALBASTRE,M.CRISTINA VALENTZIA 84,35 120,78 205,13

VALENCIA

24 52382764 GINES TARAZASA,JUAN ANGEL MADRIL 84,36 120,09 204,45

MADRID

25 9280478 RUEDA BOCOS,JOSE MANUEL VALLADOLID 79,71 124,21 203,92

26 16562309 LASHERAS GIL,CRISTINA LOGROÑO 88, 35 115,06 203,41

HURR. ZK. NAN IZEN-ABIZENAK AZTERKETA 1. ARIKE- 2. ARIKE- AZKEN

EGITEKO TAKO NOTA TAKO NOTA

PROBINTZIA NOTA

N.º ORDEN D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE PROVINCIA NOTA NOTA NOTA

EXAMEN 1.º EJERCICIO 2.º EJERCICIO FINAL

27 71116813 REDONDO MADRAZO,JOSE ANTONIO VALLADOLID 86,69 116,09 202,78

28 30801627 FRIAS CRIADO,MARINA MADRIL 85,03 117,69 202,72

MADRID

29 9315771 BERZOSA ALONSO,EMILIO VALLADOLID 93,01 108,99 202,00

30 9746091 FERNANDEZ CABALLERO,ANGEL JAVIER MADRIL 82,70 119,06 201,76

MADRID

31 73765349 MORANT FERRANDO,SILVIA VALENTZIA 79,71 121,92 201,63

VALENCIA

32 22009927 PLAZA ALVAREZ,YOLANDA MURTZIA 85, 69 115,4 201,09

MURCIA

33 29085888 OLANO GIMENEZ,MARIA CRISTINA ZARAGOZA 82,37 118,60 200,97

34 12761203 ORTEGA SANTOS,ELIZABETH VALLADOLID 85,02 115,63 200,65

35 7856203 SANCHEZ MURIEL,MARIA ENCARNACION MADRIL 78,38 121,69 200,07

MADRID

36 2914480 LOPEZ-REINA TORRIJOS,MARIA ESTRELLA MADRIL 78,37 119,75 198,12

MADRID

37 24349165 CATALA ROS,SERGIO VALENTZIA 92, 00 105,56 197,56

VALENCIA

38 2890507 LUCAS-BAQUERO DIAZ-MAROTO,ANA M.ª MADRIL 86,02 111,28 197,30

MADRID

39 2637162 URRACO TRABADO,DAVID MADRIL 85, 36 111,17 196,53

MADRID

40 32796306 LOSADA BRAÑAS,JUAN IGNACIO A CORUÑA 83,03 113,11 196,14

41 12755358 SALAZAR MARTIN,JOSE MANUEL VALLADOLID 82,70 113,34 196,04

42 32824579 TEIJEIRA SANTIAGO,ESTEFANIA A CORUÑA 90,01 105,79 195,80

43 8038413 ASENSIO GONZALO,ALMA BEATRIZ MADRIL 89,68 105,1 194,78

MADRID

44 44044281 ALCALA COIRADA,LIDIA CEUTA 79, 04 114,14 193,18

45 25419396 EZCURRA PEREZ,VERONICA MADRIL 87, 69 104,65 192,34

MADRID

46 9762241 SAINT-MARC GUTIERREZ,JAVIER VALLADOLID 83,36 108,08 191,44

47 50818367 ORTEGA ARIAS-PAZ,MARTA MADRIL 85, 35 105,90 191,25

MADRID

48 31261352 TOLEDO GARCES,M.ª DE LOS DOLORES CACERES 87,69 103,50 191,19

49 32787676 LAGO MUIÑOS,MANUEL JOSE A CORUÑA 77, 05 113,91 190,96

50 52976160 ROJO PARRA,LUCIA MADRIL 79,36 111, 51 190,87

MADRID

51 9328926 FUENTE ESPINO,SAUL DE LA VALLADOLID 80,70 109,79 190,49

52 18428761 ARANDA LOPEZ,JAIME LUIS ZARAGOZA 82, 36 107,85 190,21

53 25673739 VALERO GONZALEZ,ISABEL MARIA MURTZIA 88,35 101,56 189,91

MURCIA

54 32819603 MOSCOSO SANMARTIN,CAROLINA A CORUÑA 80,02 109,79 189,81

55 16576969 PISON LATORRE,MARIA TERESA LOGROÑO 78,04 111,62 189,66

56 33287664 FERREIRO VELO,M.JESUS A CORUÑA 91, 34 98,12 189,46

57 4579530 BUENDIA HERRERA,BEGOÑA MADRIL 86, 02 103,16 189,18

MADRID

58 34807042 JIMENEZ HURTADO,MARTA MADRIL 77, 04 112,08 189,12

MADRID

59 13779535 GONZALEZ MELGUIZO,JESUS MANUEL SANTANDER 88,35 100,64 188,99

60 32818488 FERNANDEZ ROMAY,ANA BEATRIZ A CORUÑA 80,04 108,65 188,69

61 26474942 SANTOS HUETE,MIGUEL ANTONIO MURTZIA 83,36 104,99 188,35

MURCIA

62 10875509 VALDES GONZALEZ,SILVIA OVIEDO 84, 02 104,19 188,21

HURR. ZK. NAN IZEN-ABIZENAK AZTERKETA 1. ARIKE- 2. ARIKE- AZKEN

EGITEKO TAKO NOTA TAKO NOTA

PROBINTZIA NOTA

N.º ORDEN D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE PROVINCIA NOTA NOTA NOTA

EXAMEN 1.º EJERCICIO 2.º EJERCICIO FINAL

63 29110785 ALONSO MARCO,SERGIO ZARAGOZA 84, 68 103,5 188,18

64 13761490 SAINZ GONZALEZ,JAVIER ENRIQUE VALLADOLID 87,02 101,10 188,12

65 30581480 SANTOS GARCIA,M.MERCEDES A CORUÑA 77, 04 110,94 187,98

66 24172080 CASTRO LOPEZ,JUAN MIGUEL MADRIL 87, 02 100,87 187,89

MADRID

67 9323816 CORTIJO BRATOS,MARIA GLORIA VALLADOLID 78,38 109,11 187,49

68 34073336 BONILLA JIMENEZ,NOELIA MARIA CACERES 79,03 108,42 187,45

69 692207 ZAFRA FERNANDEZ,LUIS ALBERTO MADRIL 79, 04 108,31 187,35

MADRID

70 79080011 LATORRE MARTINEZ,MANUEL VALENTZIA 89,68 97,67 187,35

VALENCIA

71 34803361 LEAL BAEZA,MARIA JOSE MURTZIA 86, 69 100,30 186,99

MURCIA

72 53354023 MARIN OLALLA,FRANCISCO OAVIER MADRIL 77,05 109,91 186,96

MADRID

73 2515135 CAMPOS DEL ALAMO,M.PILAR ZARAGOZA 86,69 99,95 186,64

74 52347923 LIBRADO GALLEGO,M.DEL CARMEN MADRIL 90,68 95,84 186,52

MADRID

75 12765161 ALARIO CARAZO, M. CARMEN VALLADOLID 89,35 96,98 186,33

76 30526847 ORTEGA GRUESO,LUIS FERNANDO MADRIL 82,37 103,84 186,21

MADRID

77 25161171 CEREZAL CUBERO,LUIS ANTONIO ZARAGOZA 88,02 98,01 186,03

78 22550479 POZO SERRANO,TERESA MARIA VALENTZIA 86,36 99,50 185,86

VALENCIA

79 52102929 CORDERO CORTIJO,ROCIO MADRIL 87, 02 98,81 185,83

MADRID

80 10845469 SISO RODRIGUEZ,M.ALICIA MADRIL 87,02 98,24 185,26

MADRID

81 3092494 SANCHEZ OLMEDA,PALOMA MADRIL 77, 38 107,62 185,00

MADRID

82 2541856 CLAVER PANIZO,MARIA LUISA MADRIL 85,69 99,04 184,73

MADRID

83 51360696 JIMENEZ MARTINEZ,PILAR MADRIL 78, 36 106,36 184,72

MADRID

84 52748150 UTIEL ESCRIHUELA,M.VIRGINIA VALENTZIA 78,04 106,48 184,52

VALENCIA

85 15863777 GAMBOA OCHAGAVIA,SAGRARIO IRUÑA 84,36 99,84 184,20

PAMPLONA

86 5659935 MELGAR MARTIN-FONTECHA, MADRIL 87, 68 96,29 183,97

MARIA DE LA PAZ MADRID

87 13154099 QUINTANA MACHO,MARTA BURGOS 92, 01 91,95 183,96

88 33481216 GARCIA PRETEL,FRANCISCA MURTZIA 82, 70 101,10 183,80

MURCIA

89 50095749 DELGADO MARISCAL,LUIS MIGUEL MADRIL 86,02 97,44 183,46

MADRID

90 665655 DOMINGO AYUSO,VICTORIA MADRIL 85, 03 97,89 182,92

MADRID

91 9314239 MARTIN DE BENITO,M.BELEN VALLADOLID 78,04 104,87 182,91

92 8989321 RIO DIEGUEZ,CARMEN DEL MADRIL 79, 36 103,50 182,86

MADRID

93 10864907 GONZALEZ PENA,MARIA RITA OVIEDO 81,04 101,78 182,82

94 52975874 SANCHEZ SOLIS,SUSANA MADRIL 85,35 97,21 182,56

MADRID

HURR. ZK. NAN IZEN-ABIZENAK AZTERKETA 1. ARIKE- 2. ARIKE- AZKEN

EGITEKO TAKO NOTA TAKO NOTA

PROBINTZIA NOTA

N.º ORDEN D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE PROVINCIA NOTA NOTA NOTA

EXAMEN 1.º EJERCICIO 2.º EJERCICIO FINAL

95 46350047 MARTINEZ ALMIÑANA,MONTSERRAT VALENTZIA 80,37 101,90 182,27

VALENCIA

96 22991605 SAEZ ZAPATA,M.ANGELES MURTZIA 82, 03 100,18 182,21

MURCIA

97 31859827 CANO ALVAREZ,FERNANDO CEUTA 91, 01 91,14 182,15

98 25147225 BRUNA CABEZA,ISABEL MARTINA ZARAGOZA 79,37 102,70 182,07

99 9313626 ZAPATERO TRIGUEROS, VALLADOLID 79, 71 102,36 182,07

MARIA DEL CARMEN

100 50711356 GARCIA QUITIAN,JULIAN MADRIL 91, 68 90,34 182,02

MADRID

101 4184804 RAMOS GARCIA,MARIA LUISA MADRIL 82,36 99,61 181,97

MADRID

102 9728456 SAN MILLAN GARCIA,JUAN JOSE VALLADOLID 84,36 97,55 181,91

103 29165543 PITARCH JIMENEZ,JUAN IGNACIO VALENTZIA 87,35 94,46 181,81

VALENCIA

104 832698 JIMENEZ PEREZ,M.DEL ROSARIO MADRIL 83,69 97,89 181,58

MADRID

105 52448480 BARBA SUAREZ,ANGELA MARIA ZARAGOZA 79,37 102,13 181,50

106 50845697 MARTINEZ ARROYO,BARBARA MADRIL 82, 69 98,81 181,50

MADRID

107 20813265 SALES PUIG,SARA VALENTZIA 82, 03 98,92 180,95

VALENCIA

108 70739652 NAVARRO LOZANO,FERNANDO ALBACETE 86,68 94,23 180,91

109 5246837 CRUZ GIL,JORGE CARLOS DE LA MADRIL 83,36 97,44 180,80

MADRID

110 12760123 LIQUETE SENDINO,M.ANGELES VALLADOLID 88,35 91,83 180,18

111 4590396 RODRIGUEZ VALLE,ANA CRISTINA VALENTZIA 81,01 99,15 180,16

VALENCIA

112 33407359 BADAL GARCIA,AMPARO VALENTZIA 89,68 90,46 180,14

VALENCIA

113 2628099 DELGADO ARROYO,ALICIA MADRIL 86, 02 93,55 179,57

MADRID

114 28528739 MORALES MARTINEZ,JOSE CARLOS MADRIL 81,70 97,21 178,91

MADRID

115 12752054 CUADRADO ANDRES,LAURA MADRIL 83, 69 95,15 178,84

MADRID

116 17730075 GUTIERREZ BAS,BEGOÑA ZARAGOZA 87,69 91,14 178,83

117 791964 RODRIGUEZ MONTES,MARIA CARMEN MADRIL 81,70 96,75 178,45

MADRID

118 9338128 HOLGADO IGLESIAS, ANA ISABEL VALLADOLID 76,05 102,36 178,41

119 20805104 CLIMENT MARQUES,M.ORETO VALENTZIA 83,70 94,69 178,39

VALENCIA

120 50731151 GARCIA LOPEZ,JOSE ANTONIO MADRIL 85,69 92,52 178,21

MADRID

121 80137039 MOYANO ALVAREZ,PEDRO ALBACETE 82, 70 95,49 178,19

122 1930986 FERNANDEZ-CHACON DE LUCAS, MADRIL 83, 68 94,46 178,14

M.ª JOSE MADRID

123 13153126 GIL MINGUEZ,JOSE ANTONIO BURGOS 83, 36 94,69 178,05

124 25437577 BELENGUER CALAHORRA,JESUS ZARAGOZA 78,03 99,04 177,07

125 32792021 GEADA UZAL,ROSARIO MARIA A CORUÑA 79,71 96,75 176,46

126 7861352 GARCIA SANZ,ISABEL MARIA LOGROÑO 78, 37 98,01 176,38

127 24352658 PUERTO ROVIRA,ESTER VALENTZIA 82, 37 93,55 175,92

VALENCIA

HURR. ZK. NAN IZEN-ABIZENAK AZTERKETA 1. ARIKE- 2. ARIKE- AZKEN

EGITEKO TAKO NOTA TAKO NOTA

PROBINTZIA NOTA

N.º ORDEN D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE PROVINCIA NOTA NOTA NOTA

EXAMEN 1.º EJERCICIO 2.º EJERCICIO FINAL

128 26003255 PRIETO RAMIREZ,PURIFICACION MADRIL 82,70 93,09 175,79

MADRID

129 22696827 RUIZ ORTOLA,YOLANDA VALENTZIA 81,36 94,35 175,71

VALENCIA

130 51420130 GARCIA CORONEL,M.ELENA MADRIL 82,69 92,63 175,32

MADRID

131 11953270 RIESCO RIESCO,LAURA VALLADOLID 84,69 90,34 175,03

132 7506896 MARTINEZ ESTEBAN,MONICA MADRIL 76, 02 98,70 174,72

MADRID

133 25136352 LACAMBRA BLASCO,JOSE ANTONIO ZARAGOZA 78,71 95,95 174,66

134 10084992 FIERRO PACIOS,ANA BELEN MADRIL 79, 01 94,81 173,82

MADRID

135 50082432 PANIZO MORENO,GEMA MADRIL 81, 37 92,40 173,77

MADRID

136 13937415 GUTIERREZ LOPEZ,ROBERTO MADRIL 82,70 90,80 173,50

MADRID

137 52185035 DELGADO BAÑO,JOSE MIGUEL MADRIL 80,04 93,32 173,36

MADRID

138 85087009 GOMEZ CABANES, SUSANA VALENTZIA 83,36 90,00 173,36

VALENCIA

139 50432849 RENTERO RENTERO,M.DOLORES MADRIL 77,37 95,72 173,09

MADRID

140 44625792 EIROA LINZOAIN,PATRICIA IRUÑA 76, 03 96,86 172,89

PAMPLONA

141 52970948 CICUENDEZ MARTINEZ,M.EUGENIA MADRIL 78,04 94,81 172,85

MADRID

 

JUSTIZIA MINISTERIOA

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO OFIZIALEN KIDEGOAN SARTZEKO HAUTAPROBAK

(1999-11-26KO AGINDUA; EAO: 1999-12-10)

OPOSIZIOA GAINDITU DUTEN HAUTAGATIEN BEHIN BETIKO ZERRENDA

LURRALDE-EREMUA: PENINTSULAKO GAINERAKOA ETA BALEARRAK TXANDA IREKIA-ELBARRITUEI GORDETAKO KUPOA

 

MINISTERIO DE JUSTICIA

PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO DE OFICIALES DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(ORDEN 26-11-1999- BOE.: 10-12-1999)

RELACION DEFINITIVA DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA OPOSICION

AMBITO TERRITORIAL: RESTO PENINSULA Y BALEARES TURNO LIBRE-CUPO RESERVA DISCAPACITADOS

 

HURR. ZK. NAN IZEN-ABIZENAK AZTERKETA 1. ARIKE- 2. ARIKE- AZKEN

EGITEKO TAKO NOTA TAKO NOTA

PROBINTZIA NOTA

N.º ORDEN D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE PROVINCIA NOTA NOTA NOTA

EXAMEN 1.º EJERCICIO 2.º EJERCICIO FINAL

1 50821777 SANZ BONILLA,JOSE MARIA MADRIL 90, 01 94,11 184,12

MADRID

 

 

II. ERANSKINA

 

Izen-abizenak:

Helbidea:

Adina:

NAN:

zin egiten dut edo hitza ematen, Justizia Administrazioko Ofizialen Kidegoko funtzionario izateko, ez nautela inongo administrazio publikotatik egotzi, ez nagoela gaitasungabeturik egiteko publikoak betetzeko, eta ez dudala xedapen organikoetan ezarritako ezgaitasun eta bateraezintasunik.

 

..............(e)n, 2001eko .............ren ..........(e)an.

 

ADIERAZLEA

 

 

III. ERANSKINA

 

Izen-abizenak:

Helbidea:

Adina:

NAN:

zin egiten dut edo hitza ematen, Justizia Administrazioko Ofizialen Kidegoko funtzionario izateko izendapena jaso ahal izateko, ez dudala, une honetan, nire Estatuan funtzio publikoan lan egitea galaraziko lidakeen diziplinazko zehapenik edo kondena penalik.

 

..............(e)n, 2001eko .............ren ..........(e)an.

 

ADIERAZLEA